LID WORDEN

De vereniging heeft tot doel zuivere plantaardige olie als energiebron te bevorderen.

Hiertoe zal zij:

 

a. Elke openbare of private aktie initiëren, aanmoedigen of ondersteunen, die kan leiden tot regelingen, decreten en wetten van aard om PPO als hernieuwbare brandstof te aanvaarden en milieuvriendelijk te taxeren.

b. Landbouwers motieveren oliehoudende planten te kweken, koolzaadkoek als eiwitrijk dierenvoeder te gebruiken (in de plaats van geïmporteerd sojaschroot) en de olie te gebruiken om hun machines aan te drijven (indien mogelijk)

c. Dieselrijders motieveren om naar PPO over te schakelen.

d. Oliemolens concipiëren, opbouwen, beheren.

e. Distributiewegen organiseren.

f. Onderzoek en toepassing van technologie, die het mogelijk maakt zuivere plantolie in plaats van dieselolie te gebruiken, uitbouwen en organiseren.

g. Wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschappen, de geschiktheid als brandstof, de mengbaarheid, aanmoedigen en ondersteunen.

h. Bijkomende nutsvoorzieningen van PPO aanbevelen, zoals : vervangen van bitumen in slijtlagen van asfalteringswerken, hydrauliekolie, smeerolie, ontkistingsolie bij betonbekistingen, reinigingsolie bij het opruimen van fossiele brandstof in water, reinigingsolie bij biogasinstallaties (teer), als brandstof in WKK's (Warmte-Krachtkoppelingen) te gebruiken.

De voorgaande opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplarisch worden opgevat.

 

Zij beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen.

 

 

WIL JE LID WORDEN

 

Stuur dan een een mail naar onderstaand adres met je naam, adres, contactgegevens en

maak 50€ over op reknr:

BE89 9731 0138 9585

BIC-CODE: ARSPBE22

 

Gelieve ook beroep en/of interesse omtrent ppo te vermelden.

 

newmember@ppo.be

 

 

De VZW heet U hartelijk welkom!

 

 

Copyright © All Rights Reserved